ساخت تابلو های برق ایستگاه پمپاژ آب چم خلف عیسی ماهشهر
کارفرما:
سازمان آب و برق خوزستان
سال:
سال 1398

Saba Tablo Projects

ساخت تابلو های برق ، کابل کشی و چراغ های روشنایی پارک 42 هکتاری کیانپارس

 
      
ساخت تابلو پست فشار متوسط سه سلوله 33KW
کارفرما:
کارفرما شرکت نوید دانه کاال
سال:
1396

Saba Tablo Projects

ساخت تابلو پست فشار متوسط

 
       
ساخت تابلو های برق ، کابل کشی و چراغ های روشنایی پارک 24 هکتاری کیانپارس
کارفرما:
شهرداری اهواز
-
سال:
1388

Saba Tablo Projects

پارک 24 هکتاری کیانپارس

بزرگترین پارک شهر اهواز و دارای 20 دستگاه تابلو برق دیماند و توزیع و 1500 عدد پایه برق روشنایی در ارتفاع های مختلف
       
ساخت تابلو های برق الکترو پمپهای راه انداز 6/3 کیلوولت تصفیه خانه آب غرب اهواز
کارفرما:
سازمان آب و فاضلاب اهواز
سال:
سال 1385

Saba Tablo Projects

تابلو های راه انداز ولتاژ متوسط

 
      
تعمیرات اساسی تابلو های برق و الکترو پمپ های ایستگاه پمپاژ اوان 1 و 2
کارفرما:
سازمان آب و برق خوزستان
سال:
سال 1384 تا 1385

Saba Tablo Projects

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC

 
      
ساخت تابلو های برق ، کابل کشی و راه اندازی تصفیه آب شهید الماسی
کارفرما:
شرکت آب و فاضلاب روستایی
سال:
سال 1384

Saba Tablo Projects

تصفیه خانه آب کلیه روستاهای مسیر

 
   
ساخت تابلو های برق ایستگاه پمپاژ آب رسانی مارد خرمشهر
کارفرما:
سازمان آب و برق خوزستان
سال:
سال 1383

Saba Tablo Projects

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC